آزمایشگاه علوم پایه پزشکی

شما اینجا هستید

تعریف نشده

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان

ردیف نام وسیله تعداد ردیف نام وسیله تعداد
1 جعبه کمک های اولیه 1 13 اسپکتروفتور 2
2 Phمتر 2 14 سمپلر متغیر وثابت 1
3 بن ماری 2 15 هیترمگنت 1
4 شیکر 1 16    
5 دستگاه اتوکلاو 1 17    
6 میکسر 2 18    
7 کابین دوش 1 19    
8 هود آزمایشگاهی 1 20    
9 چراغ الکلی 5 21    
10 سانتریفوژ 1 22    
11 ترازوی دیجیتال 1 23    
12 ساعت آزمایشگاهی 2 24    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه بافت شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان

ردیف نام وسیله تعداد
1 میکروسکوپ 33
2 میکروسکوپ بیولوژیک دوچشمی دیجیتالی 1
3 لامهای بافت شناسی 110
4 لامهای پاتولوژی 50
5 ویدیو پرژکتور وپرده نمایش 1
6 کامپیوتر و متعلقات 1
     

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه تشریح دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان

ردیف نام وسیله تعداد ردیف نام وسیله تعداد
1     13    
2     14    
3     15    
4     16    
5     17    
6     18    
7     19    
8     20    
9     21    
10     22    
11     23    
12     24    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان

ردیف نام وسیله تعداد ردیف نام وسیله تعداد
1     13    
2     14    
3     15    
4     16    
5     17    
6     18    
7     19    
8     20    
9     21    
10     22    
11     23    
12     24    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس