درباره EDO

شما اینجا هستید

فارسی

درباره EDO

در سال 1381، و در طی فرایند برنامه ریزی استراتژیک ، با عنایت به تجارب متعددی که در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه کسب شده بود ، از جمله تجربه بازنگری برنامه آموزشی دوره مقدمات بالینی پزشکی ، کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه تصمیم گرفت تشکیل هسته های توسعه آموزش در دانشکده و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه را به عنوان یکی از اهداف راهبردی دانشگاه تصویب نماید.

  رسالتEDO

      ارتقاء سطح آموزشي از طريق موارد پنج گانه زیر است.

  1. ارزشيابی در راستای توسعه آموزش در حيطه های برنامه، اعضای هيئت علمی و دانشجویان
  2. برنامه ريزی آموزشی واصلاح برنامه های آموزشی
  3. پژوهش درآموزش
  4. نيازسنجی وسياستگزاری آموزش اعضای هيئت علمی
  5.  همکاری در زمينه آموزش مداوم

شورای EDO

اعضای اين شورا عبارتند از : رئيس دانشکده ( به عنوان رئیس شورا ) ،مسئول EDO (به عنوان دبیر شورا)  ، مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ، دبيران کميته های  EDO، معاونین آموزشی مقاطع مختلف دانشکده ، معاون  پژوهشی دانشکده و یک نماینده از بین مدیران گروههای بالینی و گروههای پایه به انتخاب شورای مدیران گروههای مربوطه

وظايف و اختيارات :

تعيين خط مشی کلی EDO

تعیین وتصویب برنامه سالیانه EDO بر اساس  وظایف مراکز توسعه و دفاتر مربوطه

مسوول EDO

از بین اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی  علاقمند به امور آموزشی- پژوهشی با سابقه فعالیتهای آموزشی- پژوهشی و مدیریتی مرتبط و با اولویت دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد درآموزش پزشکی (يا تایید سوابق مرتبط توسط EDC) و با حکم ریاست دانشکده منصوب می شود.

وظایف و اختیارات مسوول EDO

عضويت در شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده ، شورای معاونین، شورای مدیران گروههای بالینی و پایه ، شورای  EDOو شورای EDC  مرکزی با داشتن حق رای

ارائه موضوعات به کمیته های EDO جهت کارشناسی

ارائه کارشناسی های کمیته های EDO به شورای EDO جهت تایید و انعکاس به شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده جهت تصویب

نظارت و پیگیری مصوبات شورای EDO

تهیه گزارش سالیانه از جمله مالی برای ارائه به شورای EDC

پیگیری انجام ارزیابی دروس دانشکده به صورت دوره ای منطبق با اقدامات وزارتی

پیگیری انجام ارزیابی بیرونی گروهها

نظارت بر مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس