طرح درس نظری

شما اینجا هستید

فارسی

          

دانشکده پرستاری و مامایی واحد سمنان

فرم طرح درس نظری در نیمسال .......... سال تحصیلی  ..................

 

نام درس : اخلاق در پرستاری

نام مدرس :

تعداد کل واحد:  5/1                                 نظری:  1           عملی : 5/0

پیشنیاز : ندارد

رشته تحصیلی : پرستاری

مقطع تحصیلی :   کارشناسی

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

روز برگزاری:                       ساعت:

شماره کلاس :

 

 

هدف کلی:

آشنائی دانشجویان با مبانی نظری ومهارتهای لازم برای اقدامات حرفه ای در مراقبتهای پرستاری وبرقراری ارتباط حرفه ای براساس ارزشهای انسانی.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

شماره جلسه

فهرست مطالب

هدف جزئی در هر جلسه

روش تدریس

وسایل کمک آموزشی

اول

ارزشیابی ،برقراری ارتباط – تعیین اهداف ونظریه های مختلف در مورد اخلاق واخلاق پرستاری واهمیت آن

 1. اخلاق پرستاری را تعریف کنند .

2-اصول اخلاق در پرستاری و اهمیت انرا توصیف نماید.

 

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

دوم

معنویت وفلسفه اخلاق وحساسیت اخلاقی در امر آموزش پرستاری(بالینی)

 

1-دیدگاههای اخلاقی در کار پرستاری را مورد تجزیه وتحلیل قراردهند.

2--سلامت را تعریف و نقش معنویت را درسلامت توضیح دهند

3-نسبت به موضوعات اخلاقی حساسیت نشان دهند .

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

 

 

 

 

سوم

سلامت ومعنویت وکرامت انسان وارزشهای اخلاقی اسلامی

 1. حقوق اساسی بشر را بیان کرده و به حقوق مددجویان ارزش واحترام قائل شوند
 2. اهمیت رعایت احکام اسلامی در مراقبت از بیمار را توضیح دهد

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

چهارم

تاریخ اخلاق پرستاری وروابط انسانی – کدهای اخلاقی وراهنمای های حرفه ای

1-تاریخ اخلاق پرستاری وروابط انسانی را توضیح دهند.

2-کاربرد ارزشهای اخلاقی وکرامت انسانی را درمحیط های کاری خود مورد نقد قرار دهند .

 

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

پنجم

اصول اخلاق زیستی (اتونومی ، سود رسانی ، عدم ضرر وزیان وعدالت)

1-اصول اخلاق زیستی وکاربردهای آن در پرستاری را شرح دهند

 

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

 

 

ششم

مدلهای ارتباطی پزشک - پرستار- بیمار

1-مدلهای ارتباطی پزشک – پرستار وبیمار را توضیح دهند .

 

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

هفتم

اصول تصمیم گیری بر اساس مبانی اخلاقی در تقابل با مشکلات حرفه ای پرستاری

1-در مباحث مربوط به تصمیم گیریهای اخلاقی در مراقبت از مددجویان مشارکت کنند .

2-راهکارهای توسعه عملکرد اخلاقی در پرستاری را شرح دهند .

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

هشتم

مفاهیم اخلاقی در قوانین پرستاری واخلاق حرفه ای در نظام سلامت

1-مفاهیم اخلاقی در قوانین پرستاری را توضیح دهند .

 

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

نهم

شناخت حقوق اساسی بشر واحترام به حقوق مددجو

1-نسبت به حمایت ازحقوق مددجویان متعهد باشند .

 

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

دهم

مسئولیتهای حرفه ای پرستاران مبتنی بر موازین اخلاقی

1-مسئولیتهای حرفه ای پرستاران را برطبق موازین اخلاقی بیان کنند.

 

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

یازدم

 

موضوعات اخلاقی در مراقبت پرستاری از گروههای آسیب پذیر

1-موضوعات اخلاقی در مراقبت از گروههای آسیب پذیر را توضیح دهند .

 

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

دوازدهم

معضلات اخلاقی وقانونی در پرستاری (سوء رفتار حرفه ای ، عدالت و...)

1-معضلات اخلاقی وقانونی در پرستاری را شرح دهند.

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

سیزدهم

بکارگیری اصول اخلاقی ورعایت ارزشهای انسانی وحرفه ای در جریان ارائه مراقبتهای تخصصی به مددجو خاص وخانواده آنها

1- اصول اخلاقی ورعایت ارزشهای انسانی وحرفه ای درارائه مراقبتهای تخصصی به مددجویان وخانواده های آنها بکار بندند

سخنرانی و پرسش و پاسخ  و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

 

 

 

فهرست منابع:

 1. تیلور، کارول (1382). اصول پرستاری تابلور: مفاهیم پرستاری بخش(3)، ترجمه زهرا مهدوی و ... دیگران، تهران، نشر و تبلیغ بشری.
 2. دوگاس، بورلی ویتر(1382). اصول مراقبت از بیمار: نگرشی جامع بر پرستاری، ترجمه فروزان آتش زاده و ... و دیگران، ویرایش ملاحت نیکروان مفرد، تهران، گلبان.
 3. نهج البلاغه
 4. نهج الفصاحه
 5. عبدالله خرمی مارکانی وشمس الدین شمس (1390)آشنائی با حرفه پرستاری .
 6. اج . وای آکین سولا(1379) اخلاق پرستاری ، ترجمه دکتر مهین قهرمانی .
 7. لاریجانی ،؛ باقر (1383) پزشک وملاحظات اخلاقی ج 1و2. انتشارات برای فردا . تهران .
 8. اشرفی منصور (1384)اخلاق پزشکی وسوء رفتار حرفه ای. دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران.
 9. جولائی ، سودابه .دهقان نیری ، ناهید (1388)اخلاقیا ت در پرستاری ، وزارت بهداشت ، معاونت سلامت . دفتر امور پرستاری.
 10.  طاهره فیضی(1383) مبانی سازمان مدیریت ،تهران ، دانشگاه پیام نور
 

 

ارزشیابی

سهم نمره

نمره  نهایی

حضور به موقع و منظم در کلاس و رعایت مقررات آموزشی

 

 

حداکثر 6 نمره از نمره نهایی دانشجو را شامل می شود

1

شرکت در بحث های کلاس و پرسش و پاسخ

1

انجام تکالیف

2

امتحان میان دوره

2

امتحان پایان دوره

حداقل 14 نمره از نمره نهایی دانشجو را شامل می شود

14

 

 

Share

ارتباط با دانشگاه

 • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
 • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس